juni 22nd, 2016 by Paul

Dette er de tre innovasjonsprisfinalistene

Stiftelsen mottok i alt ni søknader til årets innovasjonspris. Fiskerinæringen har hatt en imponerende utvikling av fartøy, fangstredskaper og utstyr til kvalitetsmessig håndtering av fisken gjennom mange tiår. I dag snakkes det mye om fangstsortering, fangstbegrensning, miljø og bærekraftig utvikling av fiskeriene nasjonalt og internasjonalt.

Styreleder Liv Holmefjord er godt fornøyd med kvaliteten på årets søknader, og gleder seg til at Fiskeriminister Per Sandberg skal dele ut prisen under åpningen av årets messe.

Juryen har avsluttet sitt arbeid med å vurdere søknadene til Innovasjonsprisen 2016, og har levert sin innstilling på tre finalekandidater til styret i Stiftelsen Nor-Fishing. Seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver Oddvar Staulen i Innovasjon Norge og fagsjef i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Kjell Maroni, har også i år utgjort fagjuryen.

Juryen har innstilt følgende tre finalister:

Havforskningsinstituttet (HI), Bergen, gjennomfører et prosjekt der fangstkontroll testes ved hjelp av ulike innretninger i selve snurrevadnota. Hensikten skal være at det ikke fanges mer fisk enn det fartøyet har kapasitet til å håndtere. Dette er viktig for fiskerne og fiskekjøperne med hensyn til kvalitet og pris samt HMS. Fangstbegrensningen skal skje ved at åpninger i nota slipper ut fisken når beregnet kvantum er fanget. Det er et avgjørende mål at man oppnår høy grad av overlevelse (levendefangst) både for fisken som fanges og for fisken som slippes ut.

Scantrol Deep Vision AS, Bergen. Deep Vision er under utvikling som en alternativ og supplerende metode, i forhold til dagens metode basert på akustikk og erfaring, for overvåking av fangst ved hjelp av stereografiske bilder fra trålen. En 3D-modellering av fisken gir mulighet for bestemmelse av art og lengde som igjen gir mulighet for fangstsortering i trålen og et mer effektivt fiske sett i sammenheng med markedspris, kontroll med kvoter og mindre bifangst. Teknologien kan også gi et betydelig bidrag til mer etisk fiske og miljømessig forsvarlig forvaltning av havets resurser. Systemet forventes å få stor betydning for internasjonal havforskning og for kommersielt fiske.

Selfa Artic AS, Sandtorg har stått for utvikling av «verdens første» elektrisk drevne fiskesjark i samarbeid med Siemens/Trondheim og Corvus i Canada som batterileverandør. Sjøfartsdirektoratet har deltatt for å utvikle nytt regelverk for godkjenning av slike fartøy. Energiforbruket er redusert med 40 – 60 % i forhold til dieselmekanisk drift. Driftsoperasjonene skjer lydløst uten vibrasjoner, eksos og partikkelutslipp. Dieselaggregat er installert for å gi fartøyet større sikkerhet. Foruten dieselgeneratoren som gir strøm forskes det også på brenselscelle/hydrogen, energifangst fra sol, vind og båtens bevegelse.

Styret i Stiftelsen Nor-Fishing vil behandle juryens innstilling i møte mandag 15. august og prisen deles ut under åpningen av messa tirsdag 16. august.

 

For nærmere informasjon:
Prosjektleder Kari Steinsbø
+47 73 56 86 40
kari@nor-fishing.no

Direktør Ola Eriksen
+ 47 92 20 34 15
ola@trondheimspektrum.no

Stiftelsen Nor-Fishing

Besøksadresse
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, inngang 1 Havnegata 9
7010 Trondheim

Postadresse
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7407 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=